Més de 20 anys treballant per a les finances ètiques i solidàries

Les finances ètiques i alternatives s’han revelat en un element clau en la consolidació de l’economia social i solidària a Espanya.

Multitud d’experiències empresarials i socials aposten per productes financers gestionats de forma ètica. De la mateixa manera, cada vegada més les persones busquem entitats financeres gestionades amb valors compartits de transformació i solidaritat, de responsabilitat i compromís amb les persones més desfavorides, que posen l’activitat econòmica al servei de la societat, la justícia social i no al revés.

En aquestos anys de camí s’han organitzat una sèrie d’activitats i projectes, com són:

La creació i consolidació de l’Estalvi Solidari, a través de l’aliança i conveni de col·laboració amb Caixa Popular on s’han impulsat productes que permeten als  estalviadors donar una part dels seus interessos a projectes socials.

Més d’un miler de persones han participat en algunes de les activitats formatives o de difusió de projectes i propostes de finançament ètica i solidària organitzades o impulsades per Enclau

L’Associació Enclau ha promogut activament la creació de Fiare Banca Ètica a través de l’Associació Fiara Xarxa Valenciana, que a partir d’octubre de 2014 ja està plenament operativa.

El treball en xarxa és fonamental en la intervenció social i econòmica, Enclau ha participat en organitzacions com l’Associació Internacional d’Inversors en Economia Social, INAISE, i en la Xarxa d’Útils Financers Alternatius i Solidaris, RUFAS, ha impulsat la creació de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària del País Valencià (REAS PV). I ha col·laborat i col·labora en la difusió d’iniciatives com FIARE-BPE, COOP57, OIKOCREDIT,…

Las finanzas éticas: economía y transformación social

Las finanzas éticas y alternativas se han revelado en un elemento clave en la consolidación de la economía social y solidaria en España. Multitud de experiencias empresariales y sociales apuestan por productos financieros gestionados de forma ética. De igual forma, cada vez más las personas buscamos entidades financieras gestionadas con valores compartidos de transformación y solidaridad, de responsabilidad y compromiso con las personas más desfavorecidas, que ponen la actividad económica al servicio de la sociedad, la justicia social y no al revés.

En estos más de diez años de andadura se han organizado una serie de actividades y proyectos, como son:
La creación y consolidación del Ahorro Solidario, a través de la alianza y convenio de colaboración con Caixa Popular donde se han impulsado productos que permiten a los ahorradores donar una parte de sus intereses a proyectos sociales.

Más de un millar de personas han participado en algunas de las actividades formativas o de difusión de proyectos y propuestas de financiación ética y solidaria organizadas o impulsadas por Enclau.

La Asociación Enclau ha promovido activamente la creación de Fiare Banca Ética a través de la Associació Fiare Xarxa Valenciana, que a partir del año 2014 ya está plenamente operativa.

El trabajo en red es fundamental en la intervención social y económica, Enclau ha participado en organizaciones como la Asociación Internacional de Inversores en Economía Social, INAISE, y en la Red de Útiles Financieros Alternativos y Solidarios, RUFAS., y actualmente ha impulsado la creación de la Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià (REAS PV). Y ha colaborado y colabora en la difusión de iniciativas como FIARE-BPE, COOP57, OIKOCREDIT,…