Pla Estratègic 2013 – 2015: Nostre camí

Les entitats sòcies d’Enclau hem considerat que havia arribat el moment de repensar la nostra organització i revisar les nostres prioritats, per al que dedicarem l’any 2012 a elaborar el Pla Estratègic d’Enclau. L’objectiu ha sigut sistematitzar i assentar les bases de l’estratègia que s’ha de seguir per l’entitat en el període de 2013 a 2015, que desenvolupará programes operatius anuals que permetran executar les grans línies estratègiques definides en el mateix.

És important per a tota organització marcar-se unes metes i uns objectius per a poder arribar a complir la seua missió.

Les línies estratègiques d’Enclau per a l’acció són:

Per a definir les línies estratègiques es van proporcionar diversos documents de suport i esborranys de treball que van permetre establir les 3 línies que servirien de base per al desenvolupament d’objectius i activitats.

A.- Promoció i gestió de les Finances ètiques i alternatives. 

 1. Establir aliances estratègiques amb entitats referents en Finances EE i AA.
 2. Potenciar la col·laboració amb Caixa Popular per al desenvolupament de productes financers ètics i solidaris.
 3. Recolzar la consolidació de la Banca ètica Fiare i la seua estructura de promoció de les finances EE i AA.
 4. Impulsar el finançament parabancari a la Comunitat Valenciana.  
B.- Sensibilització i posicionament.

 1. Generar fòrums de debat i reflexió crítica sobre el sistema econòmic i financer.
 2. Sensibilitzar a la ciutadania en Finances ètiques i alternatives.
C.- Enfortiment de l’organització.

 1. Pla de comunicació que consolide Enclau com referent en Finances EE. I AA.
 2. Pla d’ampliació de la base social.
 3. Incorporar personal remunerat i voluntari en l’entitat.
 4. Difusió i formació interna en FF EE i AA.
 5. Pla de captació de fons.

Estes línies s’incorporen en els plans de treball anuals per a poder desenvolupar i portar un seguiment per a poder complir amb els objectius previstos.

Descarrega’t ací el Resum Executiu del Pla.