Les entitats sòcies d’Enclau hem considerat que havia arribat el moment de repensar la nostra organització i revisar les nostres prioritats, per al que dedicarem l’any 2012 a elaborar el Pla Estratègic d’Enclau. L’objectiu ha sigut sistematitzar i assentar les bases de l’estratègia que s’ha de seguir per l’entitat en el període de 2013 a 2015, que desenvolupará programes operatius anuals que permetran executar les grans línies estratègiques definides en el mateix.

És important per a tota organització marcar-se unes metes i uns objectius per a poder arribar a complir la seua missió.

Les línies estratègiques d’Enclau per a l’acció són:

Per a definir les línies estratègiques es van proporcionar diversos documents de suport i esborranys de treball que van permetre establir les 3 línies que servirien de base per al desenvolupament d’objectius i activitats.

A.- Promoció i gestió de les Finances ètiques i alternatives. 

 1. Establir aliances estratègiques amb entitats referents en Finances EE i AA.
 2. Potenciar la col·laboració amb Caixa Popular per al desenvolupament de productes financers ètics i solidaris.
 3. Recolzar la consolidació de la Banca ètica Fiare i la seua estructura de promoció de les finances EE i AA.
 4. Impulsar el finançament parabancari a la Comunitat Valenciana.  
B.- Sensibilització i posicionament.

 1. Generar fòrums de debat i reflexió crítica sobre el sistema econòmic i financer.
 2. Sensibilitzar a la ciutadania en Finances ètiques i alternatives.
C.- Enfortiment de l’organització.

 1. Pla de comunicació que consolide Enclau com referent en Finances EE. I AA.
 2. Pla d’ampliació de la base social.
 3. Incorporar personal remunerat i voluntari en l’entitat.
 4. Difusió i formació interna en FF EE i AA.
 5. Pla de captació de fons.

Estes línies s’incorporen en els plans de treball anuals per a poder desenvolupar i portar un seguiment per a poder complir amb els objectius previstos.

Descarrega’t ací el Resum Executiu del Pla.
Las entidades socias de Enclau hemos considerado que había llegado el momento de repensar nuestra organización y revisar nuestras prioridades, para lo que hemos dedicado el año 2012 a elaborar el Plan Estratégico de Enclau. El objetivo ha sido sistematizar y sentar las bases de la estrategia a seguir por la entidad en el periodo de 2013 a 2015, que se verá desarrollado por programas operativos anuales que permitirán ejecutar las grandes líneas estratégicas definidas en el mismo.

Es importante para toda organización marcarse unas metas y unos objetivos para poder llegar a cumplir su misión.

Las líneas estratégicas de Enclau para la acción son:

Para definir las líneas estratégicas se proporcionaron varios documentos de apoyo y borradores de trabajo que permitieron establecer las 3 líneas que servirían de base para el desarrollo de objetivos y actividades.

A.- Promoción y gestión de las Finanzas éticas y alternativas. 

 1. Establecer alianzas estratégicas con entidades referentes en Finanzas EE y AA.
 2. Potenciar la colaboración con Caixa Popular para el desarrollo de productos financieros éticos y solidarios.
 3. Apoyar la consolidación de la Banca ética Fiare y su estructura de promoción de las finanzas EE y AA.
 4. Impulsar la financiación parabancaria en la Comunidad Valenciana. 
B.- Sensibilización y posicionamiento.

 1. Generar foros de debate y reflexión crítica sobre el sistema económico y financiero.
 2. Sensibilizar a la ciudadanía en Finanzas éticas y alternativas.
C.- Fortalecimiento de la organización.

 1. Plan de comunicación que consolide Enclau como referente en Finanzas EE. Y AA.
 2. Plan de ampliación de la base social.
 3. Incorporar personal remunerado y voluntario a la Entidad.
 4. Difusión y formación interna en FF EE i AA.
 5. Plan de captación de fondos

Estas líneas a su vez se incorporan en los planes de trabajo anuales para poder desarrollarlas y llevar un seguimiento para poder cumplir con los objetivos previstos.

Descárgate aquí el Resumen Ejecutivo del Plan.