És una associació formada per entitats, el seu organ suprem és l’Assemblea General, que es reuneix, com a mínim, una vegada l’any, per aprovar les línies estratègiques pero on es dirigueix l’associació, així com el pla de treball i el pressupost de l’any en curs.

L’Assemblea tria la Junta Directiva, formada per persones de les entitats sòcies, per un periode de dos anys, que són les encarregades de dur a terme el pla de treball. junta directiva

Actualment els membres de Junta Directiva són:

  •  Presidència: Enrique Asensi Martín (Associació per a la cooperació entre comunitats (ACOEC))
  •  Tresoreria: Consuelo Vidal Hernandis (Associació de Tècnics  Especialistes en estudis e investigació de la realitat latinoamericana  (ATELIER)
  •  Secretaría: José Francisco López y Segarra (PATIM)
  •  Vocal: Cristobal Conesa Angel (Escoles Solidàries)

Per desenvolupar totes les tasques encomanades, la Junta Directiva compta  amb el suport de una tècnica dinamitzadora a mitja jornada (Laura Cremades).

Ací pots descarregar els nostres Estatuts

Es una asociación formada por entidades, su órgano supremo es la Asamblea General, que se reúne, como mínimo, una vez al año, para aprobar las líneas estratégicas donde dirigirse la asociación, así como el plan de trabajo y el presupuesto del año en curso.

La Asamblea elige la Junta Directiva, formada por personas de las entidades socias, por un periodo de dos años,

 son las encargadas de llevar a cabo el plan de trabajo.junta directiva

Actualmente los representantes que asumen los cargos son:

  •  Presidencia: Enrique Asensi Martín (Associació per a la cooperació entre comunitats (ACOEC))
  •  Tesorería:  onsuelo Vidal Hernandis (Associació de Tècnics  Especialistes en estudis e investigació de la realitat latinoamericana  (ATELIER)
  •  Secretaría: José Francisco López y Segarra (PATIM)
  •  Vocal: Cristobal Conesa Angel (Escoles Solidàries)

Para desarrollar todas las tareas encomendadas, la Junta Directiva cuenta con el apoyo de una técnica dinamizadora a media jornada (Laura Cremades).

Aquí puedes descargar nuestros Estatutos